فتح اله قندی پور طهرانی
ماه محرم 97

دعا کردم …

دعا کردم دیگه هیچ جای دنیا کسی در حسرت و ماتم نباشه.. .

ماه محرم 97
فتح ا..طهرانی

دعا کردم دیگه هیچ جای دنیا کسی در حسرت و ماتم نباشه /برای سفره ای خالی و پرشرم دیگه چشمای هیچکی نم نباشه/ دعا کردم. که امسالو بتونم یه مقدارکمی تغییرباشم/. شایدباذکرتوتغییرکرده وواسه مابقی تأثیر باشم..

نظر دهید