فتح اله قندی پور طهرانی

دسته‌بندی -گالری عکس

گالری عکس

گل

نمیدانم تو را به اندازه ی نفسم دوست دارم

نمیدانم تو را به اندازه ی نفسم دوست دارم یا نفسم را به اندازه ی تو ؟ نمیدانم چون تو را دوست دارم نفس میکشم یا نفس میکشم که تو را دوست بدارم ؟ نمیدانم زندگیم تکرار دوست داشتن توست یا تکرار دوست داشتن تو زندگیَم ؟ تنها...