فتح اله قندی پور طهرانی
دکلمه بسیار زیبا به نام کجایی از فتح ا..قندی پور طهرانی

دکلمه نبودنت با صدای فتح ا..طهرانی

دانلود دکلمه نبودنت با صدای فتح ا..طهرانی

نویسنده : نگار هادی
کجایی؟ دارم از زندگی سرمیروم.. .

دانلود دکلمه نبودنت با صدای فتح ا..طهرانی

نویسنده : نگار هادی 

اینکار به نام کجایی و نبودنت در سطح اینترنت پخش شده است .

متن نبودنت از فتح ا..قندی پور طهرانی

کجایی؟ دارم از زندگی سرمیروم، دارم فوران میکنم تو کجا رفته ای؟راستی من رفتم یا تو؟
آخر،همه ی رفتنها که شبیه هم نیست گاهی مجبورت میکنند قلبت را برداری وبروی گاهی ثابت میکنند عاشق نیستند مگر به زبان
،آری همه ی رفتنها که شبیه هم نیست همینکه مجبور به رفتنتان کنند یعنی رفته اند ، آنهم به بدترین وجه به بدترین شکل
گاهی رمقی نمیماند که قدمی به سویش برداری گاهی مجبوری دلتنگی ات را در آغوش کسی دیگر زار بزنی
حرفهای عاشقانه زیباست ولی کاش عشق را باعمل ثابت میکردی
گاهی بجای حرف. فرهاد شو
وبیستون را از جا بردار
تو رفته ای.. تو دست به نبودن زده ای ..تو جوری مرا از خودت رانده ای که هیچکس اینگونه عشقش را نرانده است
نبودنت از چشمانم میچکدوجای خالی ات از آغوشم…
تو درونم نفس میکشی ومن ازتوخواهم رفت تابدانی عشق حرف نیست عشق یعنی عمل کنی
بی هیچ حرفی
عشق یعنی فرهاد شدن….فرهادشدن…فرهادشدن

برای دانلود اینجا کلیک کنید

نظر دهید