فتح اله قندی پور طهرانی
فتح ا..قندی پور

هیچکس

هیچ دردی را نکرد از من دوا
جز خدای من
خدای من
خدا..

هیچکس با من در این دنیا نبود

هیچکس مانند من تنها نبود
هیچکس دردی از دردم بر نداشت

بلکه دردی نیز بر دردم گذاشت

هیچکس فکر مرا باور نکرد

خطی از شعر مرا از بر نکرد

هیچکس آن یار دلخواهم نشد

هیچکس دمساز و همراهم نشد

هیچکس جز من چنین مجنون نبود

در کلاس عاشقی دلخون نبود

هیچ دردی را نکرد از من دوا
جز خدای من
خدای من
خدا..

نظر دهید