فتح اله قندی پور طهرانی

نمیدانم تو را به اندازه ی نفسم دوست دارم

نمیدانم تو را به اندازه ی نفسم دوست دارم یا نفسم را به اندازه ی تو ؟ نمیدانم چون تو را دوست دارم نفس میکشم یا نفس میکشم که تو را دوست بدارم ؟ نمیدانم زندگیم تکرار دوست داشتن توست یا تکرار دوست داشتن تو زندگیَم...

دعا کردم …

دعا کردم دیگه هیچ جای دنیا کسی در حسرت و ماتم نباشه.. .

هیچکس

هیچ دردی را نکرد از من دوا
جز خدای من
خدای من
خدا..

گالری عکس

گل

نمیدانم تو را به اندازه ی نفسم دوست دارم

نمیدانم تو را به اندازه ی نفسم دوست دارم یا نفسم را به اندازه ی تو ؟ نمیدانم چون تو را دوست دارم نفس میکشم یا نفس میکشم که تو را دوست بدارم ؟ نمیدانم زندگیم تکرار دوست داشتن توست یا تکرار دوست داشتن تو زندگیَم ؟ تنها...